AURA · 1107 Yu Yuan Road B6 501 Shanghai China · 021-62815118 · Info@aurashanghai.com